Rekisterin nimi
HieromME potilasrekisteri

Yleistä
Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito, sekä toimiva asiakassuhde. Tiedot mahdollistavat ajanvarauksen. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia, ei kerätä. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, asiakassuhteen ylläpitämistä, kehittämistä ja tilastointia varten.

Noudatettavia lakeja
Tietosuojalaki 1050/2018

Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014

Rekisteriin kirjattavat tiedot
Henkilötiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot), terveydentilaa ja hoitotapahtumaa koskevat tiedot, asiakkaan antamat lisätiedot sekä hoitoon liittyvät kertakirjaukset.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta HieromME ulkopuolelle ilman asiakkaan kirjallista lupaa.  Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan. Merkintä tehdään myös siitä, jos potilas on kieltänyt tietojensa luovuttamisen. Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle
Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastiedot säilytetään lukollisessa kaapissa HieromME toimitiloissa Sammon valtatie 7, 33580 Tampere. Tietoihin on pääsy ainoastaan Emmi Huovisella Tmi (2853778-2) ja Mari Haatajalla Tmi (2881591-4). Asiakastietolomake säilytetään lain edellyttämän ajan. (Sosiaali-ja terveysministeriön asetus potilasasiakaskirjoista 30.3.2009/298)